Posts tagged mantra

Aum namo bhagavate dhanvantraye amrut kalasha hastaaya / Sarvamaya vinaashanaaya triloka nathaaya shree maha vishnave namah

Shankham chakram jaloukaam dadhadamruta-ghatam charudorbhis-chuturbhih / Sukshma-swachaati-hrudyam-shuka-parivilasan-maulimam-bhojanetram.

Kaalaambhodo-jwalaangam katita-vilasacchaarupiitaam-baraadhyam / Vande dhanvantarim tam nikhila-gada-vana-proudha-daavaagni-liilam.

 Devendraat aaptavidyam sakala-tanubhrutaam / Saanukampam tapantam / Shishyaanaam agniveshamadika-sumatitaam / Shatkamadhyaapayantam

Ayurvedasya kaayaaangam iha sakalakam / Khyapayantam visheshaat / Aatreyam vaidyamadam bhuvivimalatim / Naumim tam vaidyavandyam

 

Yogena chittasya padena vaacham, malam sharirasya cha vaidyakena / Yo paakaro’ttam pravaram muninaam patanjalim praajali raanato’smi / Aham hi dhanvantari aadi devo jaraaruja-amrutyuharo’maraanaam / Shalyaangamangam aparai upetam praapto’smi gaam bhuya ihopadeshtum

Yogena chittasya padena vaacham, malam sharirasya cha vaidyakena / Yo paakaro’ttam pravaram muninaam patanjalim praajali raanato’smi / Aham hi dhanvantari aadi devo jaraaruja-amrutyuharo’maraanaam / Shalyaangamangam aparai upetam praapto’smi gaam bhuya ihopadeshtum

Raagaadi-rogaan satataa-nushaktaan-ashesha-kaaya-prasrita-anasheshaan / Outsukya-mohaa-ratidaan jaghaana yo’purvavaidyaaya namo’sty tasmai

 Omkaaram bindu samyutam, nityam dhyayanti yoginah / Kamadam mokshadam chaiva omkaaraya namo namah.

Bramhanandam paramasukhadam kevalam jnyanamurtim / Dwandwa-atitam gagana-sadrusham tatwan-asyadi lakshyam. / Ekam nityam vimala acahalam sarvadhi-sakshibhutam / Bhaavatitam trigunarahitam sadgurum tam namami.

Gururbramha gururvishuh gururdevo meheshvarah / Guru sakshat parabramha tasmai shree gurave namah.

Om shree dhanwantrya namaha