Raagaadi-rogaan satataa-nushaktaan-ashesha-kaaya-prasrita-anasheshaan / Outsukya-mohaa-ratidaan jaghaana yo’purvavaidyaaya namo’sty tasmai

 Omkaaram bindu samyutam, nityam dhyayanti yoginah / Kamadam mokshadam chaiva omkaaraya namo namah.

Bramhanandam paramasukhadam kevalam jnyanamurtim / Dwandwa-atitam gagana-sadrusham tatwan-asyadi lakshyam. / Ekam nityam vimala acahalam sarvadhi-sakshibhutam / Bhaavatitam trigunarahitam sadgurum tam namami.

Gururbramha gururvishuh gururdevo meheshvarah / Guru sakshat parabramha tasmai shree gurave namah.

Om shree dhanwantrya namaha