Jata katah sam bhrama / Bhramanni limp nirjhari / Vilol veech vallari / Viraj maan moordhani

Dhagad dhagad dhagad jalall / Lalat patt pavake / Kishore chandra shekhare / Rati prat kshanam mam / Dhara dharendra nandini

Villas bandhu bandhur / Shurat digant santati / Pramod man manse

Krupa kataksh dhorini / Niruddh durdhara padi / Kuacit chidam bare manah / Pramod metu vastuni