Aum namo bhagavate dhanvantraye amrut kalasha hastaaya / Sarvamaya vinaashanaaya triloka nathaaya shree maha vishnave namah

Shankham chakram jaloukaam dadhadamruta-ghatam charudorbhis-chuturbhih / Sukshma-swachaati-hrudyam-shuka-parivilasan-maulimam-bhojanetram.

Kaalaambhodo-jwalaangam katita-vilasacchaarupiitaam-baraadhyam / Vande dhanvantarim tam nikhila-gada-vana-proudha-daavaagni-liilam.

 Devendraat aaptavidyam sakala-tanubhrutaam / Saanukampam tapantam / Shishyaanaam agniveshamadika-sumatitaam / Shatkamadhyaapayantam

Ayurvedasya kaayaaangam iha sakalakam / Khyapayantam visheshaat / Aatreyam vaidyamadam bhuvivimalatim / Naumim tam vaidyavandyam